آموزش دریافت کد فعال سازی

دریافت کد فعال سازی

لطفا اطلاعات را به صورت دقیق پر کنید

نام*
نام خانوادگی*
کد ملی | Passport No*
شماره موبایل*
IMEI 1*
IMEI 2

1. شماره موبایل جهت دریافت کد فعال سازی می باشد.

2. درصورتی که IMEI 2 وجود ندارد آن را خالی بزارید.